Venemaa viisa vormistamiseks soovitame Teil pöörduda viisadokumentide sisseandmiseks Vene Viisakeskusesse aadressil: Narva, Kiriku 6 , http://vfsglobal.com/russia/estonia

Viisakeskused on avatud eesmärgiga tõsta Venemaa viisasid taotlevate Eesti kodanike ja kodakondsuseta isikute teenindamise kvaliteeti, kiirendada ja lihtsustada viisade vormistamise protseduuri ning luua taotlejatele maksimaalselt mugavad tingimused. Eesti territooriumil on viisakeskuse esindused Tallinnas, Tartus ja Narvas.

Viisakeskusi on ametlikult volitatud vastu võtma, töötlema ja edastama era-ja juriidilistelt isikutelt (s.h. reisibürood) saadud viisataotlusi edasiseks otsustamiseks VF Suursaatkonda või teistesse Venemaa diplomaatilistesse esindustesse, samuti on nad volitatud võtma vastu isikutelt konsulaartasusi ning väljastama passe koos valmis viisadega. Viisakeskuse operaatorid nõustavad Teid kõigis Venemaa viisa vormistamist puudutavates küsimustes, aitavad täita visaankeeti ja panna kokku taotlemiseks nõutavat dokumendipaketti, teavitavad Teid viisa kättesaamise korrast ja tähtaegadest. Lõpliku otsuse viisa väljastamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu Venemaa diplomaatiline esindus või konsulaarasutus!

Välisriigi kodanikule jääb õigus esitada viisataotlus otse Venemaa diplomaatilisse esindusse või konsulaarasutusse juhul, kui ta taotleb viisat endale või oma lähisugulasele, aga selleks peab ta olema vastuvõtule eelregistreeritud. Samuti võtavad diplomaatilised ja konsulaaresindused vastu viisataotlusi asukohariigi välisministeeriumilt, sealhulgas välisriigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste töötajatelt Vene Föderatsioonis, samuti ametlike delegatsioonide liikmetelt, kes reisivad Vene Föderatsiooni Venemaa riigivõimuorganite kutsel.

Mis puudutab firmasi ja organisatsioone, s.h. reisibüroosid ja teisi vahendusfirmasid, kes tegelevad venemaa viisade vormistamisega oma töötajatele ja klientidele (vaatamata Venemaale sissesõidu eesmärgist), siis nemad peavad Venemaa viisa saamiseks pöörduma vaid viisakeskustesse.

Viisakeskus võtab enda teenuste eest fikseeritud teenustasu summas 21 eurot, mis jääb täielikult nende käsutusse. Teenustasu ei tohi segi ajada konsulaartasuga, mis kantakse üle Venemaa diplomaatilisele esindusele või konsulaarasutusele. Konsulaartasu suurus, mida võtavad VF konsulaarasutused, on kehtestatud vastavalt Vene Föderatsiooni ja Euroopa Ühenduse vahelisele vastastikusele kokkuleppele ning konsulaar tegevuste tasude tariifile.

Kui teil on viisakeskuse töö kohta pretensioone (teenindamise madal tase, pikk ootejärjekord, töötajate ebakorrektne käitumine jne.) või ettepanekuid nende töö täiustamiseks, siis võite kirjutada sellest Suursaatkonna konsulaasosakonnale aadressil:

20308 Narva, Kiriku 8, Eesti Vabariik, või elektronposti aadressile: narva.visa@gmail.com.

Teie pöördumine vaadatakse kindlasti läbi ja Te saate põhjaliku vastuse.

 


 

Venemaa viisade vormistamiseks tuleb esitada alljärgnevad dokumendid:


• Viisaankeet, mille viisataotleja on isiklikult täitnud ja allkirjastanud. Osaliselt või valesti täidetud taotlusi ei käsitleta.

 

Taotluse venemaa viisa saamiseks võib esitada Venemaa Viisakekusse

Vene_Viisakeskused

TÄHELEPANU!!!

 

 

VF konsulaarosakond Eestis võtab vastu, samaaegselt hetkel kehtiva korraga, Venemaa viisaankeete nüüd ka VF Välisministeeriumi konsulaarosakonna  spetsiaalse internetilehe  http://visa.kdmid.ru/ kaudu. Pöördudes VF konsulaarosakonda Eestis peab avalduse esitajal olema kaasas elektroonse ankeedi väljatrükki.

Alates 1.aprillist 2012 teisel kujul täidetud viisaankeete vastu ei võeta.

 

• Kehtiv pass (originaal), milles on vähemalt kaks puhast viisade kleepimiseks ette nähtud lehekülge. Passi kehtivusaeg peab kestma veel vähemalt 6 kuud pärast viisa kehtivusaja kõppemist. 
• Heledal taustal värvifoto 3,5 x 4,5 cm – tavalise viisa jaoks 1 foto. 
• Venemaa territooriumil kehtiva tervisekindlustuse poliis, mis hõlmab viisa kogu kehtivusaega (minimaalne kindlustuskate on 30 000 eurot).
Olenevalt viisa liigist tuleb esitada ka:

Äri- ja kommertsviisa vormistamiseks
 Kutse Vene Föderatsiooni (originaaleksemplar), mille on vormistanud juriidiline isik Vene Föderatsiooni Siseministeeriumi passi- ja viisatalituse territoriaalses allüksuses.
Äriviisa võib olla ühekordne, kahekordne (riigis viibimise aeg kuni 3 kuud) või mitmekordne kehtivusajaga kuni 1 aasta. Ühtejärge Venemaal viibimise aeg äriviisa alusel ei tohi ületada 180 päeva.

Turismiviisa vormistamiseks (viisa kehtivusaeg mitte rohkem kui 30 päeva)
• Kinnitus välismaalasest turisti vastuvõtmise kohta, mille on väljastanud Venemaa Välisministeeriumis registreeritud Vene turismifirma. 
• Turismilepingu originaal, mille on väljastanud Eesti turismifirma.
Ainuüksi hotellikoha reserveerimise alusel turismiviisat ei vormistata.

Eraviisa vormistamiseks (viisa kehtivusaeg mitte rohkem kui 90 päeva)
• Kutse Vene Föderatsiooni (originaaleksemplar), mille on vormistanud alaliselt Venemaal elav isik Vene Föderatsiooni Föderaalse Migratsioonitalituse territoriaalses allüksuses.

Õppe- või tööviisa vormistamiseks (viisa kehtivusaeg mitte rohkem kui 90 päeva)
 Kutse Vene Föderatsiooni (originaaleksemplar), mille on vormistanud juriidiline isik Vene Föderatsiooni Föderaalse Migratsioonitalituse territoriaalses allüksuses. 
• Teatis AIDSi-analüüside tulemuste kohta.
Edaspidi vormistatakse välja- ja sissesõiduviisad sihtkohas Venemaa Föderaalse Migratsioonitalituse allasutustes.

Transiitviisa vormistamine
• Sõidudokumentide (piletite) koopiad kogu marsruudi kohta. 
• Sihtriigi pass või viisa.

Viisad seoses sugulaste raske haiguse või surmaga
Arsti kinnitusega telegrammi alusel haige surma või raske seisundi kohta vormistatakse haige lähisugulastele (vanemad, lapsed, vennad ja õed, vanaisa, vanaema) viisa sugulust tõendavate dokumentide esitamisel (sünnitunnistus,. abielutunnistus jne).

Viisad lähisugulaste matmispaikade külastamiseks
• Kalmistu administratsiooni, Punase Risti või Vene Föderatsiooni mõne muu volitatud asutuse väljastatud teatis (tõend) matmispaiga olemasolu kohta ja tõendi kserokoopia.

Vene Föderatsiooni piiri ületamisel autoga peab sellise auto juht viisaankeedi lahtrisse "sõiduvahend" kirjutama "auto".

Viisad kinnisvara omamise korral Vene Föderatsiooni territooriumil (kinnisvara omanikule ja tema lähisugulastele – vanemad, abikaasa, lapsed)
• Ametlike dokumentide (pärimisõiguse tõend, ostu-müügileping jms) alusel väljastatakse (üks kord aastas) mitmekordseid viisasid kehtivusajaga kuni 3 kuud omandiõiguse vormistamiseks Vene Föderatsiooni territooriumil asuva vara kohta. 
• Vene Föderatsiooni territooriumil asuva maja, talu, suvila või aiamaa omandiõiguse registreerimise tunnistuse alusel väljastatakse (üks kord aastas) mitmekordseid viisasid kehtivusajaga kuni 6 kuud.

Tasu viisade vormistamise eest
Tavaliste viisade vormistamisel (10 kalendripäeva jooksul) võetakse Euroopa Liidu kodanikelt ühekordset viisalõivu 35 Euro. Kiirviisa vormistamise eest 3 tööpäeva jooksul võetakse viisalõivu 70 Euro.
Viisalõivud Euroopa Liitu mittekuuluvate kolmandate riikide kodanike jaoks

Viisade eest tasutakse dokumentide esitamise päeval sularahas konsulaarosakonna kassasse. Viisa andmisest keeldumise korral viisalõivu ei tagastata.
Viisa vormistamiseks vajalikud dokumendid esitab taotleja ise või taotleja notariaalselt kinnitatud volitusega esindaja.
Dokumentide esitamise ajal võib viisajaoskonna valvediplomaat paluda taotlejalt vastuseid täiendavatele küsimustele.
Dokumentide vastuvõtmisel antakse taotlejale kviitung viisalõivu tasumise kohta ning sellel kviitungil tuuakse ära viisa väljastamise kuupäev ja kellaaeg. Viisa kättesaamisel tuleb esitada pärast viisalõivu tasumist kassast saadud kviitungi kollane vaheleht.
Konsulaarosakond jätab endale õiguse vaadata viisa saamiseks esitatud dokumendid erandjuhtudel läbi 30 päeva jooksul. Viisa andmisest võidakse keelduda,. juhul kui taotleja saabumist Venemaale peetakse ebasoovitavaks. Keeldumise põhjusi ei kommenteerita.

Välisriikide kodanike ja kodakondsuseta isikute registreerimine Vene Föderatsioonis
Vastavalt Vene Föderatsiooni 25.07.2002 föderaalseadusele nr 115-ФЗ "Välisriikide kodanike õiguslikust seisundist Vene Föderatsioonis" on Vene Föderatsiooni saabunud välisriigi kodanik kohustatud kolme päeva jooksul pärast Vene Föderatsiooni territooriumile sisenemise päeva kohustatud ennast registreerima Vene Föderatsiooni Siseministeeriumi passi- ja viisatalituse territoriaalsetes organites.
Välisriigi kodanik registreeritakse tema Vene Föderatsioonis viibimise kohas tema enda või teda kutsunud organisatsiooni kirjaliku avalduse alusel, kui ta esitab migratsioonikaardi, millel on piirikontrolliorgani märge Vene Föderatsiooni sisenemise kohta, ja oma isikut tõendava dokumendi.
Koos vanematega (või ühe vanemaga) Vene Föderatsiooni saabunud alla 18-aastased lapsed registreeritakse üheaegselt nende vanematega (ühe vanemaga).
Hotellides või muudes majutusteenuseid osutavates organisatsioonides registreerib administratsioon välisriikide kodanikud nende saabumise päeval.

   
   

 

Migratsioonikaart

Venemaa Foderatsiooni Valitsuse 16. augusti 2004. aasta Migratsioonikaardi maaruse nr. 413 kohaselt on valisriigi kodanik Venemaa Foderatsiooni sisenemisel kohustatud saama ja ara taitma migratsioonikaardi, esitama selle piirikontrolliteenistuse ametiisikule, kes migratsioonikaardile kantud andmete vastavusel tema viisal ja passis olevate andmetega teeb migratsioonikaardile marke Venemaa Foderatsiooni sisenemise kohta.

Migratsioonikaardi blanketid jagatakse valja tasuta valisriigi kodanikele voi Venemaa Foderatsiooni sisenevatele valisriigi kodanikele transporditeenuseid osutavatele organisatsioonidele Venemaa Foderatsiooni sisenemisel piirivalveteenistuse ametiisikute poolt.

Migratsioonikaart jaab valisriigi kodanikule tema Venemaa Foderatsioonis viibimise ajaks ning see esitatakse iihes muude dokumentidega arvele votmiseks saabumiskohas.

Migratsioonikaardi rikkumise voi kaotuse korral on valisriigi kodanik kohustatud teatama sellest kolme paeva jooksul Venemaa Siseministeeriumi territoriaalteenistusele saabumiskohas. Valisriigi kodaniku poolt Venemaa Foderatsiooni sisenemisel esitatud dokumentide esitamisel valjastatakse talle tasuta migratsioonikaardi duplikaat/ korduv-eksemplar.

Venemaa Foderatsioonist lahkumisel on valisriigi kodanik kohustatud loovutama migratsioonikaardi piirivalveteenistuse ametiisikule Venemaa Foderatsiooni riigipiiri uletuspunktis.

 

Консульские вопросы